İş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak büyük önem taşır. İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) risk değerlendirmesi, iş yerlerindeki potansiyel tehlikelerin tespit edilmesine, risklerin analiz edilerek değerlendirilmesine, gerekli risk kontrol adımlarının belirlenip uygulanmasına ve sonuç olarak bu risklerin yönetilmesine yardımcı olan bir süreçtir.

İSG Risk Değerlendirmesi Nedir?

İSG risk değerlendirmesi, iş yerlerindeki potansiyel tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi için yapılan bir inceleme ve değerlendirme sürecidir. Bu süreç, iş yerinde yer alan tehlikelerin tespit edilmesini, risklerin analiz edilerek değerlendirilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. İş yerinde güvenlik önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanması ve çalışanların sağlığının korunması için İSG risk değerlendirmesi önemli bir adımdır.

Risk analizi adımında iş yerindeki potansiyel riskler ve olası sonuçları analiz edilir. Tehlike tespiti adımında ise potansiyel tehlikeler belirlenir ve bunların kaynakları ve etkileri değerlendirilir. Risk değerlendirme adımı, belirlenen risklerin önem düzeylerinin değerlendirilmesini ve risk kontrol önlemlerinin belirlenmesini içerir.

İSG risk değerlendirmesi süreci iş yerinde güvenliği sağlamak ve çalışanların sağlığını korumak için kritik bir adımdır. Bu süreçte elde edilen veriler ve yapılan analizler, iş yerinde risklere uygun önlemlerin alınmasını sağlar ve kazaların önlenmesine katkıda bulunur.

İSG Risk Değerlendirmesi Sürecinin Önemi

İSG risk değerlendirmesi süreci, iş yerinde mevcut olan potansiyel tehlikeleri tespit etmek, riskleri analiz etmek ve değerlendirmek için önemlidir. Bu süreç, iş yerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, olası kazaları ve yaralanmaları önlemek için alınması gereken önlemlerin belirlenmesine yardımcı olur. İSG risk değerlendirmesi, iş yerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak için önemli bir araçtır.

 • İşyerinde mevcut olan potansiyel tehlikeleri belirlemek
 • Riskleri analiz etmek ve değerlendirmek
 • Gerekli önlemleri belirlemek
 • Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak

İş güvenliği ve iş sağlığı, çalışanların en temel haklarından biridir. İş yerindeki potansiyel tehlikelerin tespit edilmesi ve risklerin analiz edilerek değerlendirilmesi, işyerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için önemlidir. Risk değerlendirme süreci, işverenlere ve çalışanlara, iş yerindeki potansiyel tehlikeleri tanımlama, riskleri değerlendirme ve önlemlerini belirlemek için bir çerçeve sunar.

İSG Risk Değerlendirmesi Adımları

İSG risk değerlendirmesi süreci genellikle üç ana adımdan oluşur: tehlike tespiti, risk analizi ve değerlendirme, risk kontrol önlemleri. Bu adımları takip ederek İSG risk değerlendirmesini doğru bir şekilde yapabilirsiniz.

Tehlike İdentifikasyonu

İş yerinde mevcut olan potansiyel tehlikelerin belirlendiği adımdır. Bu adımda, iş yerindeki ekipmanlar, malzemeler, iş süreçleri ve çevresel faktörler gözlemlenerek tehlike kaynakları ve potansiyel tehlikeler belirlenir. Çalışanlarla yapılan görüşmeler, gözlemler ve dokümantasyon da kullanılabilir.

Risk Analizi ve Değerlendirme

Tehlike tespiti yapıldıktan sonra, belirlenen tehlikelerin riskleri analiz edilir ve değerlendirilir. Bu adımda, her tehlikenin olası sonuçları ve etkileri değerlendirilir. Riskin büyüklüğü, olasılığı ve ciddiyeti de dikkate alınır.

Risk Kontrol Önlemleri

Risk Kontrol Önlemleri: Risklerin kontrol altına alınması veya ortadan kaldırılması için gerekli önlemler alınır. Bu adımda riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için işyerinde alınması gereken güvenlik önlemleri belirlenir. Önlemler arasında makinelerin koruyucu önlemlerle donatılması, personelin eğitimi, iş güvenliği politikalarının oluşturulması ve sürekli iyileştirme faaliyetleri yer alabilir

İSG Risk Değerlendirmesi Yöntemleri

İSG risk değerlendirmesi sürecinde, iş yerlerindeki potansiyel tehlikelerin ve risklerin doğru bir şekilde tespit edilmesi önemlidir. Bu süreçte farklı yöntemler ve araçlar kullanılarak güvenlik önlemleri belirlenebilir. İş yerinde İSG risk değerlendirmesi yöntemleri, iş yerinin özelliklerine, risklerin çeşitliliğine ve çalışanların katılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Tehlike tespiti için farklı yöntemler kullanılabilir. Bunlar arasında:

 • Gözlem: İş yerinde potansiyel tehlikelerin gözlemlenmesi ve kaydedilmesi
 • Röportaj: Çalışanların fikirleri, deneyimleri ve endişeleri doğrultusunda tehlike tespiti
 • Dokümantasyon: İş yerinde mevcut olan güvenlik talimatları, raporlar ve verilerin analizi

Risk analizi ve değerlendirmesi için ise çeşitli istatistiksel yöntemler ve araçlar kullanılabilir. Bazı yaygın kullanılan yöntemler şunlardır:

 • Kriter tabanlı analiz: Belirli kriterler doğrultusunda potansiyel risklerin analizi
  Matris analizi: Tehlike ve risklerin matris üzerinde değerlendirilmesi
  İstatistiksel yöntemler: Veri analizi ve istatistiksel hesaplamalarla risklerin değerlendirilmesi

Bu yöntemler iş yerindeki potansiyel tehlikelerin ve risklerin doğru bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olur. İSG risk değerlendirmesi sürecinde doğru yöntemlerin seçilmesi ve uygun araçların kullanılması önemlidir.

İSG Risk Değerlendirmesinde Sık Yapılan Hatalar

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) risk değerlendirmesi, iş yerlerindeki potansiyel tehlikeleri belirlemek, analiz etmek ve bu riskleri yönetmek için kritik bir süreçtir. Bu süreçte yapılan hatalar, çalışanların sağlığı ve güvenliği üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir.

Tam Olmayan Tehlike Tanımı

Risk değerlendirme sürecinde yapılan en yaygın hatalardan biri, potansiyel tehlikelerin tam olarak tanımlanmamasıdır. Bazı risklerin göz ardı edilmesine veya eksik değerlendirilmesine neden olabilir. Tam bir tehlike tanımı için iş yerindeki tüm faaliyetlerin detaylı bir şekilde incelenmesi, geçmiş kazaların ve neredeyse kazaların değerlendirilmesi önem taşır. Benzer iş yerlerinde yaşanan olaylardan elde edilen bilgiler de değerli bir kaynak olabilir.

Yeterli Önlem Almamanın Sonuçları

Risk değerlendirme sürecinde tespit edilen tehlikelere yönelik yeterli önlemlerin alınmaması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi çabalarını boşa çıkarabilir. Önlem alınmaması, hem hukuki sorumlulukları hem de çalışanların sağlık ve güvenliğini riske atar. İşverenler, risk değerlendirmesi sonucunda belirlenen önlemleri zamanında ve etkili bir şekilde uygulamalıdır. Bu hem yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi hem de çalışanların korunması açısından zorunludur.

Değerlendirmenin Güncellenmemesi

İş yerindeki koşullar zamanla değişebilir; yeni makineler devreye alınabilir, üretim süreçleri değişebilir veya yeni çalışanlar işe alınabilir. Bu değişiklikler, iş yerindeki risk profilini değiştirebilir. Bu nedenle risk değerlendirme sürecinin düzenli aralıklarla ve iş yerinde önemli değişiklikler olduğunda güncellenmesi gerekir. Güncellenmeyen değerlendirmeler, mevcut tehlikeleri yeterince yansıtmayabilir ve bu da uygun olmayan güvenlik önlemlerine yol açabilir. İSG risk değerlendirmesinin güncel tutulması, etkili risk yönetiminin temel bir parçasıdır.

İşyerinde Güvenliği Artırmak için İpuçları

İş yerlerinde güvenliği artırmak için bazı etkili ipuçları bulunmaktadır. Çalışan güvenliği ve işyeri güvenliği, iş yerinde çalışanların sağlığını korumak ve iş kazalarını önlemek için önemlidir.

 • Çalışanlara iş güvenliği eğitimi vermek ve farkındalık oluşturmak için düzenli eğitimler düzenlemek önemlidir. İşyerindeki potansiyel tehlikeler ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olan çalışanlar, güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına yardımcı olur.
 • İş yerinde doğru güvenlik önlemlerinin alınması büyük bir önem taşır. Örneğin, yangın söndürücülerin düzenli olarak kontrol edilmesi, acil çıkışların açık ve erişilebilir olması gibi önlemler alınmalıdır.
 • İş yerinde düzenli bakım ve kontrol çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu sayede potansiyel tehlikelerin tespit edilmesi ve önlemlerin alınması sağlanır.
 • İşyerinde güvenliğin artırılması için devamlı iyileştirme önemlidir. İş güvenliği politikaları ve prosedürleri düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.
 • Çalışanlardan geri bildirim almak işyerinde güvenliği artırmak için etkili bir yol olabilir. Çalışanların görüşleri ve önerileri dikkate alınmalı ve gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Düzenlemeleri

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında yasal düzenlemeler, iş yerlerinde çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi, risklerin azaltılması ve olası iş kazaları veya meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla hayati önem taşır. Türkiye’de bu alandaki yasal çerçeve, hem ulusal hem de uluslararası norm ve standartlara dayanmaktadır, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını hedefler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Türkiye’de iş yerlerinin sağlık ve güvenlik standartlarını belirleyen ana yasadır. Kanun, tüm işveren ve çalışanları kapsayarak, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma, çalışanları bu konuda bilgilendirme ve eğitme, çalışma ortamını sürekli olarak gözlemleme ve iyileştirme gibi konulardaki sorumluluklarını net bir şekilde tanımlar. İş yerlerinde yapılan risk değerlendirmeleri, acil durum planları, sağlık ve güvenlik eğitimleri gibi konuları da kapsar ve bu alanlarda işverenlere yol gösterir.

İlgili Yönetmelikler ve Standartlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu destekleyici nitelikte çok sayıda yönetmelik ve standart bulunmaktadır. Bu yönetmelikler, belirli sektörler veya iş kolları için özel sağlık ve güvenlik gereksinimleri belirlerken genel çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlar. Örneğin; kimyasallarla çalışma, yüksekte çalışma, gürültü kontrolü, kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve iş ekipmanlarının güvenliği ile ilgili yönetmelikler, iş yerlerinin karşılaştığı spesifik tehlikelere yönelik detaylı kurallar içerir. Uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri, Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği pratiklerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu yönetmelik ve standartlar, işverenlere, çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri somut bir şekilde sunar. Böylece daha güvenli ve sağlıklı iş ortamlarının oluşturulmasına katkıda bulunur.